Forældrekompetence-undersøgelser

Henvisning til forældrekompetenceundersøgelse sker ved at opdragsgiver/sagsbehandler henvender sig til mig og indgår aftale. Derpå afholdes et opstartsmøde med opdragsgiver/sagsbehandler og den eller de forældre, som undersøgelsen omhandler. Her beskriver opdragsgiver baggrunden og formålet med undersøgelsen og det præciseres, hvad der ønskes undersøgt ud fra karakteren af den enkelte sag. Derpå gennemgås planen for undersøgelsen. Eventuelt gøres aftale om at oversende sagsakter og indhente yderligere oplysninger. Prisen varierer alt efter omfanget og tidsforbruget til undersøgelsen. Undersøgelsen gennemgås afslutningsvist med forælderen og dennes umiddelbare kommentarer skrives ind, inden rapporten sendes med sikker post eller på e-boks til opdragsgiver. Om ønskeligt kan der efterfølgende afholdes et møde med opdragsgiver og den forælder, undersøgelsen omhandler, hvor undersøgelsen gennemgås.

Jeg udarbejder forældrekompetenceundersøgelser i henhold til Socialministeriets og Psykolognævnets retningslinjer.

En forældrekompetenceundersøgelse kan

  • beskrive forælderens evnemæssige og personlighedsmæssige ressourcer og vanskeligheder samt vurdere deres tilknytningsmønstre, mentaliserings-kapacitet og forælder-funktion.
  • Forklare mulige årsager til afvigende eller problematisk adfærd hos forældre og beskrive deres udviklingspotentiale
  • Identificere psykologiske og miljømæssige forhold, der kan have positiv eller negativ indflydelse på forældrenes evner til at imødekomme barnets behov
  • Beskrive barnets funktionsniveau og udviklingsbehov
  • Beskrive tilknytningen mellem barn og forældre
  • Beskrive det relationelle miljø, der omgiver barnet
  • Give en samlet vurdering af barnets støtte- og udviklings-behov og forældrenes muligheder for at imødekomme og varetage disse behov.

En forældrekompetenceundersøgelse skal altid tage udgangspunkt i et konkret barn og forældrenes muligheder for at tage vare på netop dette barn.

En forældrekompetenceundersøgelse gennemføres ved brug af flere metoder, herunder samtaler og standardiserede interviews med forældre og barn, relevante psykologiske tests af forældre og barn og flere observationer af samspillet mellem forældre og barn.

Jeg har som undersøger ikke tavshedspligt overfor myndighedssagsbehandleren i forbindelse med forældrekompetenceundersøgelser

Jeg træffer som undersøger ingen afgørelser i sagen. Undersøgelsen bidrager alene til at oplyse grundlaget for myndighedens afgørelser.

Jeg anvender opdateret testmateriale og får supervision på højt kvalificeret niveau. I komplicerede eller omfattende sager med mange personer indgår jeg efter aftale med sagsbehandler samarbejde med andre højt kvalificerede psykologer om forældrekompetenceundersøgelsen.

Jeg er som autoriseret psykolog underlagt Psykolognævnets tilsynsmyndighed. Klager over en forældrekompetenceundersøgelse skal derfor rettes til Psykolognævnet.