Baggrund

Uddannelse

Cand. Psych. Københavns Universitet: 1988
Autorisation (norsk): 1993. Siden konverteret til dansk autorisation.
Certificeret EMDR terapeut: 1999
Specialist i klinisk voksenpsykologi (norsk) : 2001
Specialist i psykoterapi (dansk) : 2001
Supervisor godkendelse: 2001
Institutt for Psykodynamisk Psykoterapi i Norge: 2003
Flere længerevarende kurser og seminarer med intensiv super-
vision i familieteorier og familieterapi i både Norge og Danmark.
Adskillige kurser i psykologisk testmetodik.
Adskillige kurser i stress og krisehåndtering.
Adskillige kurser indenfor specifikke psykopatologiske problem-
stillinger 


Ansættelser 

1988 – 1992: Konsulent ved forskellige skoler, kostskoler og opholds-
steder for vanskeligt stillede børn og unge i Nordsjælland.
1992 – 1999: Voksenpsykiatrisk Klinikk, Namdal Sykehus
1999 – 2004: Chefpsykolog, Voksenpsykiatrisk Klinikk, Namdal Sykh.
1997 – 2004: Tilknyttet Lev-Vel (Falck) i Norge som privat-
praktiserende krisepsykolog
2004 – 2006: Børne og Ungdomspsykiatrisk Afdeling Bispebjerg
Hospital, specialenhed for spiseforstyrrelser
2006 – 2007: Psykiatrisk Center Region Sjælland, afdeling Slagelse
2007 – : Privatpraktiserende

Certificeringer

  • Certificering i rating, coding og administration af SSAP (Story Stem ASsessment Profile
  • Certificering i rating og coding af Refleksiv Funktion på PDI (Parent Development Interview)
  • Certificering i rating og coding af ARR (Assessment of Representational Risk) på PDI
  • Certificering i anvendelse af CAI (Child Attachment Interview) for såvel klinisk som forskningsmæssigt brug

Derudover er jeg certificeret i:

  • Brugen af PC-ERA (The Parent-Child Early Relational Assessment Scale Method)
  • Brugen af MCMI III
  • Godkendt specialist i anvendelsen af Rorschach

Derudover har jeg har adskillige kurser og mange års erfaring i brugen af kognitive tests til børn og voksne som WAIS og WISC, WPPSI, WMS, Bayley, Raven, Bender, TOVA, Rey Complex Figure m.fl. samt projektive tests som TAT og CAT, Rotters Sætningsfuldendelsestest og Rorschach. Derudover har jeg mange års erfaring i brugen af MMPI-2 og har gennem mine ansættelser på psykiatriske afdelinger deltaget i indsamling af data til denne test i både Norge og Danmark. Jeg har desuden en god del erfaring i anvendelse af den standardiserede og strukturerede observationsmetode MIM (Marschak Interaction Method).

Baggrund

Jeg er uddannet cand.psych. i 1988 fra Københavns Universitet. Fra 1988 til 1992 arbejdede jeg dels som konsulent og dels i tidsbegrænsede ansættelser tilknyttet forskellige skoler, kostskoler og opholdssteder for børn og unge med tilknytningsmæssige, emotionelle og adfærdsmæssige vanskeligheder i Nordsjælland.

I 12 år – fra 1992 til 2004 – var jeg ansat som henholdsvis psykolog, psykologspecialist og som Chefpsykolog på en psykiatrisk afdeling ved Namdal Sykehus i Norge. En del af perioden arbejdede jeg i Psykiatrisk Ungdomsteam (PUT). Den største del af perioden arbejdede jeg på en akut afdeling med lukket og skærmet afsnit. I tillæg var jeg tilknyttet et åbent intermediært afsnit. I  kortere perioder arbejdede jeg desuden ved afdelingens rehabiliteringsafsnit for psykoselidelser og i mellemliggende perioder var jeg også tilknyttet afdelingens poliklinik med ambulant behandling af forskellige psykiske lidelser, herunder efterbehandling af tidligere indlagte patienter. Jeg fik herigennem et grundigt kendskab til og erfaring med udredning, diagnostik og behandling af et meget bredt spekter af psykiske lidelser. En del af mit arbejde rettede sig mod patienter med spiseforstyrrelser og jeg var derigennem knyttet op til det regionale team for spiseforstyrrelser i Nord Trøndelag. Gennem 7 år havde jeg ved siden af min faste stilling også opgaver som privatpraktiserende, idet jeg havde aftale med Falck i Norge, hvor jeg gav tilbud til traumatiserede patienter i akutte og kriseprægede tilstande. Desuden havde jeg en gennemgående rolle i det psykosociale team, som var en del af katastrofeberedskabet ved sygehuset og var tilknyttet et team for børn af psykisk syge forældre. I forbindelse med min ansættelse ved psykiatrisk afdeling på Namdal Sykehus udfærdigede jeg sammen med to andre psykologer en undersøgelse af psykiske efterreaktioner hos overlevende og hjælpemandskaber efter et flystyrt, hvor jeg i min del af undersøgelsen særligt havde fokus på korrelationen mellem forekomst af peritraumatisk dissociation og senere symptom udvikling. Denne interesse førte bl.a. til en uddannelse som certificeret EMDR terapeut.

Efter hjemkomst til Danmark i 2004 var jeg et par år ansat ved Børne og Ungdomspsykiatrisk afdeling på Bispebjerg Hospital. Jeg arbejdede her med behandling af både ambulante og indlagte patienter på et specialafsnit for spiseforstyrrelser samt udfærdigede psykologiske børneundersøgelser og erklæringer.

Dernæst var jeg ansat ved voksenpsykiatrisk afdeling på Slagelse Sygehus, Region Sjælland fra 2006 til 2008. April 2007 startede jeg som privatpraktiserende psykolog på deltid i klinikfællesskab med en kollega, hvor jeg siden 2008 har været beskæftiget på fuld tid.

Arbejdsområder:

Jeg har mange års erfaring indenfor såvel voksenpsykiatrien som børne- og ungdomspsykiatrien i både Norge og Danmark og har gennem årene erhvervet en solid erfaring med et bredt spekter af psykiske lidelser, som spænder fra alvorlige psykoselidelser, dissociative tilstande, spiseforstyrrelser og personlighedsforstyrrelser til depression og angstlidelser, herunder OCD og PTSD. Det er min erfaring, at det for at opnå et godt resultat, er vigtigt at samarbejde med andre fagfolk og andre instanser både kommunale og regionale, hvilket der desværre ikke er så stor tradition for i Danmark. Jeg har i årenes løb været på adskillige kurser, seminarer og konferencer vedrørende såvel specifikke diagnostiske problemstillinger, generel diagnostik og vedrørende et bredt felt af psykologiske emneområder.

I tilknytning til en undersøgelse, jeg og to kolleger foretog af omfanget af psykiske efterreaktioner hos overlevende og hjælpemandskaber efter et flystyrt, blev jeg optaget af at forstå fænomenet dissociation i relation til PTSD. Denne interesse har jeg siden udviklet og det har dels ført til en interesse for det diagnostiske felt af dissociative lidelser og dels bidraget til min interesse for og forståelse af udviklingstraumer og desorganiseret tilknytning i barnets udvikling som basis for senfølger i voksenlivet.

Jeg har i mange år været tilknyttet ”Psykologordningen” –  et psykolognetværk under Socialstyrelsen, der gav tilbud om gratis psykologbehandling i hele landet til personer, der under opvæksten havde været udsat for seksuelle overgreb. Netværket blev desværre nedlagt i forbindelse med, at behandlingen blev samlet i tre incestcentre med lokalitet i de største byer. Jeg arbejder fortsat med denne patientgruppe, såvel gennem Sygesikringen som med andet henvisningsgrundlag.

Jeg er fortsat tilknyttet Veterancentrets psykolognetværk, som giver tilbud om gratis psykologbehandling til soldater, der har psykiske senfølger, relateret til oplevelser under deres udsendelse.

De sidste ti år har jeg i stadig større omfang arbejdet med forældrekompetenceundersøgelser. Gennem dette arbejde kan jeg trække på mine erfaringer om undersøgelse og udredning indenfor såvel børnepsykologien som voksenpsykologien og forene mine interesser for udviklingspsykologi, tilknytningsteori, udviklingstraumer, personlighedsstruktur og psykopatologi. 

Jeg har i forbindelse hermed opdateret mig indenfor det tilknytningsteoretiske og mentaliserings baserede område og har været på flere kurser og gennemført flere certificeringer ved og gennem Anna Freud instituttet i London.